De zin van het leven is er zin aan geven.

  Algemene Voorwaarden

 T.O.P. Coaching b.v.


Artikel 1.        Definities

 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: T.O.P. Coaching b.v., gevestigd te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37085791 gebruiker van deze Algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: de wederpartij van Topcoaching bij de Overeenkomst; 

Partijen: Opdrachtgever en Topcoaching;

Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Topcoaching betreffende het verlenen van diensten door Topcoaching;

Diensten: alle door Topcoaching geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2.        Toepasselijkheid

1.        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Topcoaching, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2.        U gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Verkaik Topcoaching b.v. zodra u zich inschrijft voor een training, workshop of persoonlijke begeleiding of wanneer Topcoaching uw bedrijf bezoekt voor coaching en/of advies.

3.         Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige vereenkomsten van Partijen van toepassing zijn.

4.        Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3.        Kennismaken / informatie-uitwisseling

1.         Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een intake gesprek plaatsvinden.

2.         Tijdens een eerste afspraak zal Topcoaching de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze zijn te downloaden op www.topcoaching.nl

3.         Opdrachtgever zal Topcoaching voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 18 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Topcoaching mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.  

Artikel 4.        Overeenkomst / Bevestiging

1.         Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend. Na ontvangst van inschrijfformulier voor cursus en/of workshop ontvangt u van Topcoaching een bevestiging.

2.         In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.

3.         Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 18 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezaghebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.

4.         Alle wettelijk gezaghebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.

5.         Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Topcoaching hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Topcoaching niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.

6.         Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Topcoaching volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 5.        Regels rond afspraken

1.         Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen.

2.         Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd

3.         Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Topcoaching gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

Artikel 6.        Tarieven

1.         Aanbiedingen van Topcoaching zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.  

2.         De geldende tarieven worden afgesproken en bevestigd in de Overeenkomst, of een bevestiging en op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Zakelijke bedragen zijn altijd exclusief btw.  

3.         Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.         Topcoaching is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen zullen/dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 7.       Factuur en Betaling.

1.         Topcoaching stuurt Opdrachtgever periodiek een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Topcoaching te betalen.

2.         Bij gebreke van tijdige betaling is Topcoaching gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.

3.         Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Topcoaching gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen

Artikel 8.       Annulering.

1.         Topcoaching heeft het recht om te allen tijde te annuleren, b.v. bij onvoldoende inschrijvingen of bij ziekte, wij betalen dan de door u betaalde bedragen terug. Topcoaching zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte of arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

2.         Tot vier weken voor het begin van de training / workshop kunt u uw aanmelding schriftelijk ongedaan maken, wij berekenen dan € 50,- administratiekosten, bij annulering binnen vier weken voor aanvang zijn wij genoodzaakt de helft van het totaalbedrag in rekening te brengen, indien u niet annuleert verplicht u zich het totaalbedrag te voldoen.

Artikel 9.        Vertrouwelijkheid en privacy

1.         Topcoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.         Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 18 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.

3.         Topcoaching zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 10.     Trainers.

1.         Topcoaching is vrij in de keus welke trainers en gasttrainers worden ingezet.

Artikel 11.        Aansprakelijkheid

1.         Topcoaching zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Topcoaching heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een duidelijk omschreven resultaat is overeengekomen.

2.         Topcoaching stelt zich niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook zowel tijdens de trainingen, workshops, coaching gesprekken, dit geldt voor uzelf en   voor uw eigendommen.

3.         Topcoaching is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Topcoaching toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien Topcoaching ter zake in verzuim is.

4.         Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.

5.         Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.

6.         Opdrachtgever kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling,  indien de schade het gevolg is van diens opzet of  grove schuld.

Artikel 12.      Slotbepalingen

1.         Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
test

Loading...